Решение - част I

Първото, което трябва да направим, е да прочетем входните данни от конзолата. С Console.ReadLine() четем стойностите от конзолата, а с функцията double.Parse(…) преобразуваме зададената стрингова (текстова) стойност в double.

Нека пристъпим към изчисленията. Особеното тук е, че след като извършим делението, трябва да запазим в променлива само цялата част от резултата.

Търсете в Google! Винаги, когато имаме идея как да решим даден проблем, но не знаем как да го изпишем на C#, или когато се сблъскаме с такъв, за който предполагаме, че много други хора са имали, най-лесно е да се справим като потърсим информация в Интернет.

В случая може да пробваме със следното търсене: "c# get whole number part of double". Откриваме, че едната възможност е да използваме метода Math.Truncate(…). Тъй като той работи с променливи от тип double, за броя редици и колони създаваме променливи също от този тип.

results matching ""

    No results matching ""