Прочитане на входните данни и извършване на изчисленията

Отново: след като имаме идея как да решим задачата и сме помислили за типовете данни, с които ще работим, пристъпваме към писането на програмата. Както и в предходните задачи, можем да разделим решението на три подзадачи:

  • Прочитане на входните данни.
  • Извършване на изчисленията.
  • Извеждане на изход на конзолата.

Декларираме променливите, които ще използваме, като отново се стараем да изберем подходящи имена. С Console.ReadLine(…) четем подадените числа на конзолата и преобразуваме въведения от потребителя стринг към int или double с int/double.Parse(…).

Извършваме изчисленията:

Бихме могли да напишем израза, с който пресмятаме общия годишен доход, и без скоби. Тъй като умножението е операция с по-висок приоритет от събирането, то ще се извърши първо. Въпреки това писането на скоби се препоръчва, когато използваме повече оператори, защото така кодът става по-лесно четим и възможността да се допусне грешка е по-малка.

results matching ""

    No results matching ""