Избор на типове данни

Работните дни за месец са дадени като цяло число, следователно за тяхната стойност може да декларираме променлива от тип int. За изкараните пари, както и за курса на долара спрямо лева, ще получим реално число, следователно за тях използваме double. Тъй като double e типът данни с по-голям обхват, а за изходната стойност също се изисква реално число (с цяла и дробна част), ще използваме него и за останалите променливи, които създаваме.

results matching ""

    No results matching ""