Задача: ремонт на плочки

На площадката пред жилищен блок трябва да се поставят плочки. Площадката е с форма на квадрат със страна N метра. Плочките са широки „W“ метра и дълги „L“ метра. На площадката има една пейка с ширина M метра и дължина O метра. Под нея не е нужно да се слагат плочки. Всяка плочка се поставя за 0.2 минути.

Напишете програма, която чете от конзолата размерите на площадката, плочките и пейката и пресмята колко плочки са необходими да се покрие площадката и пресмята времето за поставяне на всички плочки.

Пример: площадка с размер 20 м. има площ 400 кв.м.. Пейка, широка 1 м. и дълга 2 м., заема площ 2 кв.м. Една плочка е широка 5 м. и дълга 4 м. и има площ = 20 кв.м. Площта, която трябва да се покрие, е 400 – 2 = 398 кв.м. Необходими са 398 / 20 = 19.90 плочки. Необходимото време е 19.90 * 0.2 = 3.98 минути.

Входни данни

От конзолата се четат 5 числа:

 • N – дължината на страна от площадката в интервала [1 … 100].
 • W – широчината на една плочка в интервала [0.1 … 10.00].
 • L – дължината на една плочка в интервала [0.1 … 10.00].
 • М – широчината на пейката в интервала [0 … 10].
 • О – дължината на пейката в интервала [0 … 10].

Изходни данни

Да се отпечатат на конзолата две числа: броя плочки, необходим за ремонта и времето за поставяне, всяко на нов ред.

Примерен вход и изход

Вход Изход
20
5
4
1
2
19.9
3.98

Обяснение към примера:

 • Обща площ = 20 * 20 = 400.
 • Площ на пейката = 1 * 2 = 2.
 • Площ за покриване = 400 – 2 = 398.
 • Площ на плочки = 5 * 4 = 20.
 • Необходими плочки = 398 \/ 20 = 19.9.
 • Необходимо време = 19.9 * 0.2 = 3.98.
Вход Изход
40
0.8
0.6
3
5
3302.08333333333
660.416666666667

results matching ""

  No results matching ""