Извършване на изчисленията

След като сме инициализирали променливите и сме запазили съответните стойности в тях, пристъпваме към изчисленията. Тъй като стойностите на променливите n, a и b, с които работим, са запазени в променливи от тип int, за резултатите от изчисленията може да дефинираме променливи също от този тип.

Променливите w и h са от тип double, т.е. за лицето на една плочка създаваме променлива от същия тип. За финал изчисляваме стойностите, които трябва да отпечатаме на конзолата. Броят на необходимите плочки получаваме като разделим площта, която трябва да се покрие, на площта на единична плочка. При деление на две числа, от които едното е реално, резултатът е реално число с цяла и дробна част. Следователно, за да са коректни изчисленията ни, запазваме резултата в променлива от тип double. В условието на задачата не е зададено специално форматиране или закръгляне на изхода, затова просто отпечатваме стойностите с Console.WriteLine(…).

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/505#2.

results matching ""

    No results matching ""