Какво научихме от тази глава?

Да резюмираме какво научихме от тази глава на книгата:

  • Въвеждане на текст: var str = Console.ReadLine();.
  • Въвеждане на цяло число: var num = int.Parse(Console.ReadLine());.
  • Въвеждане на дробно число: var num = double.Parse(Console.ReadLine());.
  • Извършване на пресмятания с числа и използване на съответните аритметични оператори [+, -, *, /, ()]: var sum = 5 + 3;.
  • Извеждане на текст по шаблон на конзолата: Console.WriteLine("{0} + {1} = {2}", 3, 5, 3 + 5);.

results matching ""

    No results matching ""