Пример: поздрав по име

Да напишем програма, която въвежда името на потребителя и го поздравява с текста "Hello, име".

var name = Console.ReadLine();
Console.WriteLine("Hello, {0}!", name);

В този случай, изразът {0} e заместен от първия подаден аргумент, който в примера е променливата name:

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/504#2.

results matching ""

    No results matching ""