Как работи примерът?

Първият ред Console.Write("a = "); печата информативно съобщение, което подканва потребителя да въведе страната на квадрата a. След отпечатването курсорът остава на същия ред. Оставането на същия ред е по-удобно за потребителя, чисто визуално. Използва се Console.Write(…), а не Console.WriteLine(…) и така курсорът остава на същия ред.

Следващият ред var a = int.Parse(Console.ReadLine()); прочита цяло число от конзолата. Всъщност първо се прочита текст (стринг) чрез Console.ReadLine() и след това се преобразува до цяло число (парсва се) чрез int.Parse(…). Резултатът се записва в променлива с име a.

Следващата команда var area = a * a; записва в нова променлива area резултата от умножението на a по a.

Следващата команда Console.Write("Square area = "); отпечатва посочения текст, без да преминава на нов ред. Отново се използва Console.Write(…), а не Console.WriteLine(…) и така курсорът остава на същия ред, за да може след това да се отпечата и изчисленото лице на квадрата.

Последната команда Console.WriteLine(area); отпечатва изчислената стойност от променливата area.

results matching ""

    No results matching ""