Печатане на текст и числа

При печат в конзолата на текст, числа и други данни, можем да ги съединим, като използваме шаблони {0}, {1}, {2} и т.н. В програмирането тези шаблони се наричат placeholders.

var firstName = Console.ReadLine();
var lastName = Console.ReadLine();
var age = int.Parse(Console.ReadLine());
var town = Console.ReadLine();
Console.WriteLine("You are {0} {1}, a {2}-years old person from {3}.",
  firstName, lastName, age, town);

Ето резултатът, който ще получим, след изпълнение на този пример:

Обърнете внимание как всяка една променлива трябва да бъде подадена в реда, в който искаме да се печата. По същество, шаблонът (placeholder) приема променливи от всякакъв вид.

Възможно е един и същ номер на шаблон да се използва по няколко пъти и не е задължително шаблоните да са номерирани поредно. Ето пример:

Console.WriteLine("{1} + {1} = {0}", 1+1, 1);

Резултатът е:

1 + 1 = 2

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/504#3.

results matching ""

    No results matching ""