Числени изрази

В програмирането можем да пресмятаме и числови изрази, например:

var expr = (3 + 5) * (42);

В сила е стандартното правило за приоритетите на аритметичните операции: умножение и деление се извършват винаги преди събиране и изваждане. При наличие на израз в скоби, той се изчислява пръв, но ние знаем всичко това от училищната математика.

results matching ""

    No results matching ""