Пример: лице на правоъгълник в равнината

Правоъгълник е зададен с координатите на два от своите два срещуположни ъгъла. Да се пресметнат площта и периметъра му:

rectangleArea

В тази задача трябва да съобразим, че ако от по-големия x извадим по-малкия x, ще получим дължината на правоъгълника. Аналогично, ако от по-големия y извадим по-малкия y, ще получим височината на правоъгълника. Остава да умножим двете страни. Ето примерна имплементация на описаната логика:

var x1 = double.Parse(Console.ReadLine());
var y1 = double.Parse(Console.ReadLine());
var x2 = double.Parse(Console.ReadLine());
var y2 = double.Parse(Console.ReadLine());

// Изчисляване страните на правоъгълника:
var width = Math.Max(x1, x2) - Math.Min(x1, x2);
var height = Math.Max(y1, y2) - Math.Min(y1, y2);

Console.WriteLine("Area = " + width * height);
Console.WriteLine("Perimeter = " + 2 * (width + height));

Използваме Math.Max(a, b), за да намерим по-голямата измежду стойностите a и b и аналогично Math.Min(a, b) за намиране на по-малката от двете стойности.

При стартиране на програмата със стойностите от координатната система в условието, получаваме следния резултат:

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/504#6.

results matching ""

    No results matching ""