Пример: периметър и лице на кръг

Нека напишем програма, която при въвеждане радиуса r на кръг изчислява лицето и периметъра на кръга / окръжността.

Формули:

  • Лице = π * r * r
  • Периметър = 2 * π * r
  • π ≈ 3.14159265358979323846…
Console.Write("Enter circle radius. r = ");
var r = double.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Area = " + Math.PI * r * r); 
  // Math.PI - вградена в C# константа за π
Console.WriteLine("Perimeter = " + 2 * Math.PI * r);

Нека изпробваме програмата с радиус r = 10:

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/504#5.

results matching ""

    No results matching ""