Създаване на нов C# проект

Добавяме към текущото Visual Studio решение (solution) още един проект. Този път създаваме Windows Forms приложение със C# с име "BGN-to-EUR-Converter":

results matching ""

    No results matching ""