Задача: периметър и лице на кръг

Напишете програма, която чете от конзолата число r и пресмята и отпечатва лицето и периметъра на кръг/окръжност с радиус r.

Примерен вход и изход

Вход Изход
3 Area = 28.2743338823081
Perimeter = 18.8495559215388
4.5 Area = 63.6172512351933
Perimeter = 28.2743338823081

Насоки и подсказки

За изчисленията можете да използвате следните формули:

  • Area = Math.PI * r * r.
  • Perimeter = 2 * Math.PI * r.

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/504#5.

results matching ""

    No results matching ""