Празно Visual Studio решение (Blank Solution)

Започваме, като създадем празно решение (Blank Solution) във Visual Studio. Решенията (solutions) във Visual Studio обединяват група проекти. Тази възможност е изключително удобна, когато искаме да работим по няколко проекта и бързо да превключваме между тях или искаме да обединим логически няколко взаимосвързани проекта. В настоящото практическо занимание ще използваме Blank Solution с няколко проекта, за да организираме решенията на задачите от упражненията – всяка задача в отделен проект и всички проекти в общ solution.

  • Стартираме Visual Studio.
  • Създаваме нов Blank Solution: [File] -> [New] -> [Project].

Избираме от диалоговия прозорец [Templates] -> [Other Project Types] -> [Visual Studio Solutions] -> [Blank Solution] и даваме подходящо име на проекта, например “Simple-Calculations”:

Сега имаме създаден празен Visual Studio Solution (с 0 проекта в него):

Целта на този blank solution e да добавяме в него по един проект за всяка задача от упражненията.

results matching ""

    No results matching ""