Съединяване на текст и число

Операторът + освен за събиране на числа служи и за съединяване на текст (долепяне на два символни низа един след друг). В програмирането съединяване на текст с текст или с число наричаме "конкатенация". Ето как можем да съединяваме текст и число с оператора +:

var firstName = "Maria";
var lastName = "Ivanova";
var age = 19;
var str = firstName + " " + lastName + " @ " + age;
Console.WriteLine(str);  // Maria Ivanova @ 19

Ето още един пример:

var a = 1.5;
var b = 2.5;
var sum = "The sum is: " + a + b;
Console.WriteLine(sum);  // The sum is: 1.52.5

Забелязвате ли нещо странно? Може би очаквахте числата a и b да се сумират? Всъщност конкатенацията работи отляво надясно и горният резултат е абсолютно коректен. Ако искаме да сумираме числата, ще трябва да ползваме скоби, за да променим реда на изпълнение на операциите:

var a = 1.5;
var b = 2.5;
var sum = "The sum is: " + (a + b);
Console.WriteLine(sum);  // The sum is: 4

results matching ""

    No results matching ""