Форматиране с 2 цифри след десетичния знак

var number = 5.432432;
Console.WriteLine(Math.Round(number, 2));
// Това ще отпечата на конзолата "5.43"

Math.Round(…) приема 2 параметъра:

  • първият е числото, което искаме да закръглим
  • вторият е числото, което определя с колко символа след десетичния знак ще закръглим (това число винаги трябва да бъде цяло число)

Ако искаме да закръглим до 2 цифри след десетичния знак и третата цифра е по-малкa от 5, както в примера по-горе, то закръглянето е надолу, но ако третата цифра е 5 или по-голяма - закръглянето е нагоре, както е в примера по-долу:

var number = 5.439;
Console.WriteLine(Math.Round(number, 2));
// Tова ще отпечата на конзолата "5.44"

results matching ""

    No results matching ""