Именуване на променливи

В програмирането променливите пазят някакви данни и за да е по-разбираем кода, името на една променлива трябва да подсказва нейното предназначение. Ето и още няколко препоръки за имената на променливите:

  • Името трябва да е кратко и описателно и да обяснява за какво служи дадената променлива.
  • Името трябва да се състои само от буквите a-z, A-Z, цифрите 0-9, както и символа '_'.
  • В C# е прието променливите да започват винаги с малка буква и да съдържат малки букви, като всяка следваща дума в тях започва с главна буква (това именуване е още познато като camelCase конвенция).
  • Трябва да се внимава за главни и малки букви, тъй като C# прави разлика между тях. Например age и Age са различни променливи.
  • Имената на променливите не могат да съвпадат със служебна дума (keyword) от езика C#, например int е невалидно име на променлива.
Въпреки че използването на символа _ в имената на променливите е разрешено, в C# това не се препоръчва и се счита за лош стил на именуване.

results matching ""

    No results matching ""