Официална C# код конвенция

Официалната C# код конвенция на Microsoft е публикувана в статията "C# Coding Conventions" в MSDN (https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/programming-guide/inside-a-program/coding-conventions) и в тази книга ще се ръководим основно от нея.

За форматиране на кода от Microsoft се препоръчва къдравите скоби {} да са на отделен ред и точно под конструкцията, към която се отнасят, както е в примера по-долу.

if (someCondition)
{
  Console.WriteLine("Inside the if statement");
}

Вижда се, че командата Console.WriteLine(…) в примера е 4 празни полета навътре (един таб), което също се препоръчва от Microsoft. Също така, ако дадена конструкция с къдрави скоби е един таб навътре, то къдравите скоби {} трябва да са в началото на конструкцията, както е в примера по-долу:

if (someCondition)
{
  if (anotherCondition)
  {
    Console.WriteLine("Inside the if statement");
  }
}

Ето това е пример за лошо форматиран код спрямо общоприетите конвенции за писане на код на езика C#:

if(someCondition){
Console.WriteLine("Inside the if statement");}

Първото, което се забелязва са къдравите скоби {}. Първата (отваряща) скоба трябва да е точно под if условието, a втората (затваряща) скоба - под командата Console.WriteLine(…), на отделен празен ред. В допълнение, командата вътре в if конструкцията трябва да бъде 4 празни полета навътре (един таб). Веднага след ключовата дума if и преди условието на проверката се оставя интервал.

Същото правило важи и за for цикли и всякакви други конструкции с къдрави скоби {}. Ето още няколко примера:

Правилно:

for (int i = 0; i < 5; i++)
{
  Console.WriteLine(i);
}

Грешно:

for(int i=0;i<5;i++){
Console.WriteLine(i);
}

results matching ""

  No results matching ""