Типове на връщаната от метода стойност

До сега разглеждахме примери, в които при декларация на методи използвахме ключовата дума void, която указва, че методът не връща резултат, а изпълнява определено действие.

Ако заместим void с тип на променлива, то това ще укаже на програмата, че метода трябва да върне някаква стойност от указания тип. Тази върната стойност може да бъде от всякакъв тип – int, string, double и т.н.

За да върне един метод резултат е нужно да внимаваме да напишем очаквания тип на резултата при декларацията на метода на мястото на void.

Важно е да отбележим, че резултатът, който се връща от метода, може да е от тип, съвместим с типа на връщаната стойност на метода. Например, ако декларираният тип на връщаната стойност е double, то можем да върнем резултат от тип int.

results matching ""

    No results matching ""