Оператор return - пример

В примера по-долу имаме метод, който сравнява две числа и връща резултат съответно -1, 0 или 1 според това дали първият аргумент е по-малък, равен или по-голям от втория аргумент, подаден на функцията. Методът използва ключо-вата дума return на три различни места, за да върне три различни стойности според логиката на сравненията на числата:

results matching ""

    No results matching ""