Методи, връщащи няколко стойности

В практиката се срещат случаи, в които се нуждаем даден метод да върне повече от един елемент като резултат. За да е възможен подобен сценарий във Visual Studio и C# (от C# 7 нататък) е интегриран стойностният тип ValueTuple, както и литерал от тип ValueTuple. Накратко типът ValueTuple представлява съвкупност от две стойности, позволяващи временното съхранение на множество стойности. Стойностите биват съхранявани в променливи (полета - какво са полета, ще разгледаме на по-късен етап) от съответните типове. Въпреки, че типът Tuple съществува и преди C# 7, той не е добре поддържан от езика в предишните му версии и е неефективен. Затова в предходните версии на езика C# елементите в един Tuple са представяни като Item1, Item2 и т.н. и имената на техните променливи (променливите, в които се съхраняват) е било невъзможно да бъдат променяни. В C# 7 е въведена поддръжка на типа (ValueTuple), което позволява задаване на смислови имена на елементите в един **ValueTuple

results matching ""

    No results matching ""