Метод, връщащ няколко стойности

Следният метод приема за параметри две целочислени числа (x и y) и връща две стойности - резултата от целочислено деление на двете числа и остатъка от делението им:

static (int result, int reminder) Divide(int x, int y)
{
    int result = x / y;
    int reminder = x % y;

    return (result, reminder);
}

Този метод връща резултат от тип ValueTuple, съдържащ две променливи (полета) от тип int, съответно именувани result и reminder. Извикването на метода се осъществява по следния начин:

var division = Divide(1, 3);

За да достъпим резултатите, върнати от метода, прилагаме точковата нотация към променливата division:

results matching ""

    No results matching ""