Какво е локална функция?

Виждаме, че в този код, в главния метод Main() има друг деклариран метод Result(). Такъв вложен метод се нарича локална функция и е нововъведение в C# 7. Локалните функции могат да се декларират във всеки един друг метод. Когато C# компилаторът компилира такива функции, те биват превърнати в private методи. Тъй като разликата между public и private методи се изучава на по-късен етап, за момента ще отбележим, че private методите могат да се използват само в класа, в който са декларирани. Програмите, които пишем на това ниво, използват само един клас, затова и приемаме, че можем да използваме вложените методи без каквито и да било притеснения.

results matching ""

    No results matching ""