Използване на параметри в методите

Както отбелязахме по-горе, параметрите освен нула на брой, могат също така да са един или няколко. При декларацията им ги разделяме със запетая. Те могат да бъдат от всеки един тип (int, string и т.н.), а по-долу е показан пример как точно ще бъдат използвани от метода.

Декларираме метода и списъка му с параметри, след което пишем кода, който той ще изпълнява.

След това извикваме метода и му подаваме конкретни стойности:

При декларирането на параметри можем да използваме различни типове променливи, като трябва да внимаване всеки един параметър да има тип и име. Важно е да отбележим, че при последващото извикване на метода, трябва да подаваме стойности за параметрите по реда, в който са декларирани самите те. Ако имаме подадени параметри в реда int и след това string, при извикването му не можем да подадем първо стойност за string и след това за int. Единствено можем да разменяме местата на подадените параметри, ако изрично изпишем преди това името на параметъра, както ще забележим малко по-нататък в един от примерите. Това като цяло не е добра практика!

Нека разгледаме примера за декларация на метод, който има няколко параметъра от различен тип.

results matching ""

    No results matching ""