Пример: знак на цяло число

Да се създаде метод, който печата знака на цяло число n.

Примерен вход и изход

Вход Изход
2 The number 2 is positive.
-5 The number -5 is negative.
0 The number 0 is zero.

Насоки и подсказки

Първата ни стъпка е създаването на метод и даването му на описателно име, например PrintSign. Този метод ще има само един параметър от тип int.

Следващата ни стъпка е имплементирането на логиката, по която програмата ни ще проверява какъв точно е знакът на числото. От примерите виждаме, че има три случая - числото е по-голямо от нула, равно на нула или по-малко от нула, което означава, че ще направим три проверки в тялото на метода.

Следващата ни стъпка е да прочетем входното число и да извикаме новия метод от тялото на Main метода.

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/594#1.

results matching ""

    No results matching ""