Сигнатура и тип на връщаната стойност

Важно е да отбележим, че връщаният тип като резултат на метода не е част от сигнатурата му. Ако връщаната стойност беше част от сигнатурата на метода, то няма как компилаторът да знае кой метод точно да извика.

Нека разгледаме следния пример - имаме два метода с различен тип на връщаната стойност. Въпреки това Visual Studio ни показва, че има грешка, защото сигнатурите и на двата са еднакви. Съответно при опит за извикване на метод с име Print(…), компилаторът не би могъл да прецени кой от двата метода да изпълни.

results matching ""

    No results matching ""