Варианти на методи

В много езици за програмиране един и същ метод може да е деклариран в няколко варианта с еднакво име и различни параметри. Това е известно с термина “method overloading”. Сега нека разгледаме как се пишат тези overloaded methods.

results matching ""

    No results matching ""