Добри практики при работа с методи

Нека отново припомним, че един метод трябва да изпълнява само една точно определена задача. Ако това не може да бъде постигнато, тогава трябва да помислим как да разделим метода на няколко отделни такива. Както казахме, името на метода трябва точно и ясно да описва неговата цел. Друга добра практика в програмирането е да избягваме методи, по-дълги от екрана ни (приблизително). Ако все пак кода стане много обемен, то е препоръчително метода да се раздели на няколко по-кратки, както в примера по-долу.

results matching ""

    No results matching ""