Именуване на методи

Когато именуваме даден метод е препоръчително да използваме смислени имена. Тъй като всеки метод отговаря за някаква част от нашия проблем, то при именуването му трябва да вземем предвид действието, което той извършва, т.е. добра практика е името да описва неговата цел.

Задължително е името да започва с главна буква и трябва да е съставено от глагол или от двойка: глагол + съществително име. Форматирането на името става, спазвайки Upper Case Camel конвенцията, т.е. всяка дума, включително първата, започва с главна буква. Кръглите скоби ( и ) винаги следват името му.

Всеки метод трябва да изпълнява самостоятелна задача, а името на метода трябва да описва каква е неговата функция.

Няколко примера за коректно именуване на методи:

  • FindStudent
  • LoadReport
  • Sine

Няколко примера за лошо именуване на методи:

  • Method1
  • DoSomething
  • HandleStuff
  • SampleMethod
  • DirtyHack

Ако не можем да измислим подходящо име, то най-вероятно методът решава повече от една задача или няма ясно дефинирана цел и тогава трябва да помислим как да го разделим на няколко отделни метода.

results matching ""

    No results matching ""