Задача: "Hello, Име!"

Да се напише метод, който получава като параметър име и принтира на конзолата "Hello, \!".

Примерен вход и изход

Вход Изход
Peter Hello, Peter!

Насоки и подсказки

Дефинирайте метод PrintName(string name) и го имплементирайте, след което в главната програма прочетете от конзолата име на човек и извикайте метода като му подадете прочетеното име.

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/594#7.

results matching ""

    No results matching ""