Среда за разработка (IDE)

Както вече стана дума, за да програмираме ни е нужна среда за разработка - Integrated Development Environment (IDE). Това е всъщност редактор за програми, в който пишем програмния код и можем да го компилираме и изпълняваме, да виждаме грешките, да ги поправяме и да стартираме програмата отново.

  • За програмиране на C# използваме средата Visual Studio за операционната система Windows и MonoDevelop или Raider за Linux или Mac OS X.
  • Ако програмираме на Java, подходящи са средите IntelliJ IDEA, Eclipse или NetBeans.
  • Ако ще пишем на Python, можем да използваме средата PyCharm.

results matching ""

    No results matching ""