Писане на програмен код

Сорс кодът на C# програмите се пише в секцията Main(string[] args), между отварящата и затварящата скоба { }. Това е главният метод (действие), което се изпълнява при стартиране на една C# програма. Този главен Main() метод може да се запише по два начина:

  • static void Main(string[] args) - с параметри от командния ред (няма да навлизаме в подробности)
  • static void Main() - без параметри от командния ред

И двата начина са валидни, като вторият е за предпочитане, защото е по-кратък и по-изчистен. По подразбиране, обаче, при създаване на конзолна програма Visual Studio ползва първия начин, който можем по желание да редактираме на ръка и да изтрием частта с параметрите string[] args.

Натискаме [Enter] след отварящата скоба { и започваме да пишем. Кодът на програмата се пише отместен навътре, като това е част от оформянето на текста, за по-голямо удобство при повторен преглед и/или дебъгване.

Пишем следната команда:

Console.WriteLine("Hello C#");

Ето как трябва да изглежда нашата програма във Visual Studio:

Командата Console.WriteLine("Hello C#") на езика C# означава да изпълним отпечатване (WriteLine(…)) върху конзолата (Console) и да отпечатаме текстово съобщение Hello C#, което трябва да оградим с кавички, за да поясним, че това е текст. В края на всяка команда на езика C# се слага символът ; и той указва, че командата свършва на това място (т.е. не продължава на следващия ред).

Тази команда много типична за програмирането: указваме да се намери даден обект (в случая конзолата) и върху него да се изпълни някакво действие (в случая печатане на нещо, което се задава в скоби). По-техническо обяснено, извикваме метода WriteLine(…) от класа Console и му подаваме като параметър текстов литерал "Hello C#".

results matching ""

    No results matching ""