Пример: създаване на конзолна програма "Hello C#"

Да се върнем на нашата конзолна програма. Вече имаме Visual Studio и можем да го стартираме. След това създаваме нов конзолен проект: [File] → [New] → [Project] → [Visual C#] → [Windows] → [Console Application].

Задаваме смислено име на нашата програма, например HelloCSharp:

Visual Studio ще създаде за нас празна C# програма, която трябва да допишем (VS Solution с VS Project в него със C# сорс файл в него с един C# клас в него с Main() метод в него).

results matching ""

    No results matching ""