Защо избрахме езика C#?

За настоящата книга избрахме езика C#, защото е съвременен език за програмиране от високо ниво с отворен код и същевременно е лесен за научаване и подходящ за начинаещи. Като употреба C# е широкоразпространен, с добре развита екосистема, с многобройни библиотеки и технологични рамки и съответно дава много перспективи за развитие. C# комбинира парадигмите на процедурното, обектно-ориентираното и функционалното програмиране по съвременен начин с лесен за употреба синтаксис. В книгата ще използваме езика C# и средата за разработка Visual Studio, които са достъпни безплатно от Microsoft.

Както ще обясним по-късно, езикът за програмиране, с който стартираме, няма съществено значение, но все пак трябва да ползваме някакъв програмен език, и в тази книга сме избрали именно C#. Книгата може да се намери преведена огледално и на други езици за програмиране като Java и JavaScript (вж. https://csharp-book.softuni.bg).

results matching ""

    No results matching ""