Предговор

Книгата "Основи на програмирането" е официален учебник за курса "Programming Basics" в Софтуерния университет (СофтУни): https://softuni.bg/courses/programming-basics. Тя запознава читателите с писането на програмен код на начално ниво (basic coding skills), работа със среда за разработка (IDE), използване на променливи и данни, оператори и изрази, работа с конзолата (четене на входни данни и печатане на резултати), използване на условни конструкции (if, if-else, switch-case), цикли (for, while, do-while, foreach) и работа с методи (деклариране и извикване на методи, подаване на параметри и връщане на стойност). Използват се езикът за програмиране C# и средата за разработка Visual Studio. Обхванатият учебен материал дава базова подготовка за по-задълбочено изучаване на програмирането и подготвя читателите за приемния изпит в СофтУни.

Тази книга ви дава само първите стъпки към програмирането. Тя обхваща съвсем начални умения, които предстои да развивате години наред, докато достигнете до ниво, достатъчно за започване на работа като програмист.

Книгата се използва и като неофициален учебник за училищните курсове по програмиране в професионалните гимназии, изучаващи професиите "Програмист", "Приложен програмист" и "Системен програмист", както и като допълнително учебно пособие в началните курсове по програмиране в средните училища, профилираните и математическите гимназии, за паралелките с профил "информатика и информационни технологии".

results matching ""

    No results matching ""