Реализация на описаната идея

Нека разгледаме действията, които трябва да извършим при съответните случаи, които дефинирахме:

  • Ако нашият символ е оператор, то тогава единственото, което трябва да направим, е да зададем нова стойност на променливата expressionOperator.
  • Ако нашият символ е цифра, тогава трябва да променим текущия резултат от израза в зависимост от текущия оператор, т.е. ако expressionOperator е -, тогава трябва да намалим резултата с цифровата репрезентация на текущия символ. Можем да вземем цифровата репрезентация на текущия символ, чрез формулата, която използвахме при проверката на този случай ([ASCII кода на нашия символ] - [ASCII кода на символа0] = [цифрата, която репрезентира символа])

  • Ако нашият символ е (, това индикира началото на подизраз (израз в скоби). По дефиниция подизразът трябва да се калкулира преди да се модифицира резултата от целия израз (действията в скобите се извършват първи). Това означава, че ще имаме локален резултат за подизраза ни и локален оператор.

results matching ""

    No results matching ""