Създаване на помощни променливи

За целите на нашата задача ще имаме нужда от две променливи:

  • Една променлива, в която ще пазим текущия резултат.
  • Още една променлива, в която ще пазим текущия оператор от нашия израз.

Относно кода по-горе трябва да поясним два детайла. Първият е използването на тип decimal за съхранение на резултата на нашето уравнение с цел избягване на всякакви проблем с точността, които съпътстват типовете float и double. Вторият е стойността по подразбиране на оператора - тя е +, за да може още първото срещнато число да бъде събрано с резултата ни.

results matching ""

    No results matching ""