Насоки и подсказки

Както обикновено, първо ще прочетем и обработим входа, след това ще решим задачата и накрая ще отпечатаме резултата, форматиран, както се изисква.

Прочитане на входните данни

Входните данни се състоят от точно един ред от конзолата. Тук имаме два начина, по които можем да обработим входа. Първият е чрез прочитането на целия ред с командата Console.ReadLine() и достъпването на всеки един символ (char) от реда чрез foreach цикъл. Вторият е чрез прочитане на входа символ по символ чрез командата Console.Read() и обработване на всеки символ.

За решаване на задачата ще използваме втория вариант.

results matching ""

    No results matching ""