Дефиниране структурата на програмата

След като вече имаме началните си променливи, трябва да помислим върху това каква ще е основната структура на нашата програма. От условието разбираме, че всеки израз завършва с =, т.е. ще трябва да четем и обработваме символи, докато не срещнем =. Следва точното изписване на while цикъл.

Следващата стъпка е обработването на нашата symbol променлива. За нея имаме 3 възможни случая:

  • Ако символът е начало на подизраз, заграден в скоби, т.е. срещнатият символ е (.
  • Ако символът е цифра между 0 и 9. Но как можем да проверим това? Как можем да проверим дали символът ни е цифра? Тук идва на помощ ASCII кодът на символа, чрез който можем да използваме следната формула: [ASCII кода на нашия символ] - [ASCII кода на символа 0] = [цифрата, която репрезентира символа]. Ако резултатът от тази проверка е между 0 и 9, то тогава нашият символ наистина е число.
  • Ако символът е оператор, т.е. е +, -, * или /.

results matching ""

    No results matching ""