Прочитане на входните данни

За входа на нашата задача имаме 3 реда:

  • Секретното число.
  • Броят желани бикове.
  • Броят желани крави.

Прочитането на тези входни данни е тривиално:

results matching ""

    No results matching ""