Генериране на четирицифрени числа

Нека започнем да размишляваме над нашия проблем. Това, което трябва да направим, е да анализираме всички числа от 1111 до 9999 без тези, които съдържат в себе си нули (напр. 9011, 3401 и т.н. са невалидни). Какъв е най-лесният начин за генериране на всички тези числа? С вложени цикли. Тъй като имаме 4-цифрено число, ще имаме 4 вложени цикъла, като всеки един от тях ще генерира отделна цифра от нашето число за тестване.

Благодарение на тези цикли, имаме достъп до всяка една цифра на всички числа, които трябва да проверим. Следващата ни стъпка е да разделим секретното число на цифри. Това може да се постигне много лесно чрез комбинация от целочислено и модулно деление.

results matching ""

    No results matching ""