Задача: магически дати

Дадена е дата във формат "дд-мм-гггг", напр. 17-04-2018. Изчисляваме теглото на тази дата, като вземем всичките ѝ цифри, умножим всяка цифра с останалите след нея и накрая съберем всички получени резултати. В нашия случай имаме 8 цифри: 17032007, така че теглото е 1*7 + 1*0 + 1*3 + 1*2 + 1*0 + 1*0 + 1*7 + 7*0 + 7*3 + 7*2 + 7*0 + 7*0 + 7*7 + 0*3 + 0*2 + 0*0 + 0*0 + 0*7 + 3*2 + 3*0 + 3*0 + 3*7 + 2*0 + 2*0 + 2*7 + 0*0 + 0*7 + 0*7 = 144.

Нашата задача е да напишем програма, която намира всички магически дати - дати между две определени години (включително), отговарящи на дадено във входните данни тегло. Датите трябва да бъдат принтирани в нарастващ ред (по дата) във формат "дд-мм-гггг". Ще използваме само валидните дати в традиционния календар (високосните години имат 29 дни през февруари).

Входни данни

Входните данни трябва да бъдат прочетени от конзолата. Състоят се от 3 реда:

  • Първият ред съдържа цяло число: начална година.
  • Вторият ред съдържа цяло число: крайна година.
  • Третият ред съдържа цяло число: търсеното тегло за датите.

Входните данни винаги ще бъдат валидни и винаги ще са в описания формат. Няма нужда да се проверяват.

Изходни данни

Резултатът трябва да бъде принтиран на конзолата, като последователни дати във формат "дд-мм-гггг", подредени по дата в нарастващ ред. Всеки низ трябва да е на отделен ред. В случай, че няма съществуващи магически дати, да се принтира "No".

Ограничения

  • Началната и крайната година са цели числа в периода [1900 - 2100].
  • Магическото тегло е цяло число в диапазона [1 … 1000].
  • Позволено работно време за програмата: 0.25 секунди.
  • Позволена памет: 16 MB.

Примерен вход и изход

Вход Изход Вход Изход
2007
2007
144
17-03-2007
13-07-2007
31-07-2007
2003
2004
1500
No
Вход Изход Вход Изход
2012
2014
80
09-01-2013
17-01-2013
23-03-2013
11-07-2013
01-09-2013
10-09-2013
09-10-2013
17-10-2013
07-11-2013
24-11-2013
14-12-2013
23-11-2014
13-12-2014
31-12-2014
2011
2012
14
01-01-2011
10-01-2011
01-10-2011
10-10-2011

results matching ""

    No results matching ""