Оформяне на изхода

Дали дадена дума трябва да се принтира, се определя по нейната тежест. Трябва ни условие, което да определи дали текущата тежест е в интервала [начало … край], подаден ни на входа в началото на програмата. Ако това е така, принтираме пълната дума (fullWord).

Внимавайте да не принтирате думата от уникални букви. Тя ни бе необходима само за пресмятане на тежестта!

Думите са разделени с интервал и ще ги натрупваме в междинна променлива result, която е дефинирана като празен низ в началото.

results matching ""

    No results matching ""