Задача: пет специални букви

Дадени са две числа: начало и край. Напишете програма, която генерира всички комбинации от 5 букви, всяка измежду множеството {'a', 'b', 'c', 'd', 'e'}, така че теглото на тези 5 букви да е число в интервала [начало … край], включително. Принтирайте ги по азбучен ред, на един ред, разделени с интервал.

Теглото на една буква се изчислява по следния начин:

weight('а') = 5;
weight('b') = -12;
weight('c') = 47;
weight('d') = 7;
weight('e') = -32;

Теглото на редицата от букви c1, c2, …, cn е изчислено, като се премахват всички букви, които се повтарят (от дясно наляво), и след това се пресметне формулата:

weight(c1c2…cn) = 1 * weight(c1) + 2 * weight(c2) + … + n * weight(cn)

Например, теглото на bcddc се изчислява по следния начин:

Първо премахваме повтарящите се букви и получаваме bcd. След това прилагаме формулата: 1 * weight('b') + 2 * weight('c') + 3 * weight('d') = 1 * (-12) + 2 * 47 + 3 * 7 = 103.

Друг пример: weight("cadae") = weight("cade") = 1 * 47 + 2 * 5 + 3 * 7 + 4 * (-32) = -50.

Входни данни

Входните данни се четат от конзолата. Състоят се от две числа:

  • Числото за начало.
  • Числото за край.

Входните данни винаги ще бъдат валидни и винаги ще са в описания формат. Няма нужда да се проверяват.

Изходни данни

Резултатът трябва да бъде принтиран на конзолата като поредица от низове, подредени по азбучен ред. Всеки низ трябва да бъде отделен от следващия с едно разстояние. Ако теглото на нито един от 5 буквените низове не съществува в зададения интервал, принтирайте "No".

Ограничения

  • Числата за начало и край да бъдат цели числа в диапазона [-10000 … 10000].
  • Позволено работно време за програмата: 0.25 секунди.
  • Позволена памет: 16 MB.

Примерен вход и изход

Вход Изход Коментар
40
42
bcead bdcea weight("bcead") = 41
weight("bdcea") = 40
Вход Изход
-1
1
bcdea cebda eaaad eaada eaadd eaade eaaed eadaa eadad eadae eadda eaddd eadde eadea eaded eadee eaead eaeda eaedd eaede eaeed eeaad eeada eeadd eeade eeaed eeead
Вход Изход
200
300
baadc babdc badac badbc badca badcb badcc badcd baddc bbadc bbdac bdaac bdabc bdaca bdacb bdacc bdacd bdadc bdbac bddac beadc bedac eabdc ebadc ebdac edbac
Вход Изход
300
400
No

results matching ""

    No results matching ""