Прочитане на входните данни и създаване на помощни променливи

От условието виждаме, че първо ще ни бъде подаден броя на студентите, а едва след това оценките им. По тази причина първо в една променлива от тип int ще прочетем броя на студентите. За да прочетем и обработим самите оценки, ще използваме for цикъл. Стойността на променливата int ще бъде крайната стойност на променливата i от цикъла. По този начин всички итерации на цикъла ще прочетат всяка една оценка.

Преди да се изпълни кода от for цикъла заделяме променливи, в които ще пазим броя на студентите за всяка група: слаби резултати (до 2.99), резултати от 3 до 3.99, от 4 до 4.99 и оценки над 5. Ще ни е необходима и още една променлива, в която да пазим сумата на всички оценки, с помощта на която ще изчислим средната оценка на всички студенти.

results matching ""

    No results matching ""