Задача: оценки

Напишете програма, която да пресмята статистика на оценки от изпит. В началото програмата получава броя на студентите, явили се на изпита и за всеки студент неговата оценка. На края програмата трябва да изпечата процента на студенти с оценка между 2.00 и 2.99, между 3.00 и 3.99, между 4.00 и 4.99, 5.00 или повече, както и средният успех на изпита.

Входни данни

От конзолата се четат поредица от числа, всяко на отделен ред:

  • На първия ред – броят на студентите явили се на изпит – цяло число в интервала [1 … 1000].
  • За всеки един студент на отделен ред – оценката от изпита – реално число в интервала [2.00 … 6.00].

Изходни данни

Да се отпечатат на конзолата 5 реда, които съдържат следната информация:

  • "Top students: {процент студенти с успех 5.00 или повече}%".
  • "Between 4.00 and 4.99: {между 4.00 и 4.99 включително}%".
  • "Between 3.00 and 3.99: {между 3.00 и 3.99 включително}%".
  • "Fail: {по-малко от 3.00}%".
  • "Average: {среден успех}".

Резултатите трябва да са форматирани до втория символ след десетичния знак.

Примерен вход и изход

Вход Изход Обяснения
10
3.00
2.99
5.68
3.01
4
4
6.00
4.50
2.44
5
Top students: 30.00%
Between 4.00 and 4.99: 30.00%
Between 3.00 and 3.99: 20.00%
Fail: 20.00%
Average: 4.06
5 и повече - трима = 30% от 10
Между 4.00 и 4.99 - трима = 30% от 10
Между 3.00 и 3.99 - двама = 20% от 10
Под 3 - двама = 20% от 10
Средният успех е: 3 + 2.99 + 5.68 + 3.01 + 4 + 4 + 6 + 4.50 + 2.44 + 5 = 40.62 / 10 = 4.062
Вход Изход
6
2
3
4
5
6
2.2
Top students: 33.33%
Between 4.00 and 4.99: 16.67%
Between 3.00 and 3.99: 16.67%
Fail: 33.33%
Average: 3.70

results matching ""

    No results matching ""