Насоки и подсказки

Вероятно е подобно условие да изглежда на пръв поглед объркващо и непълно, което придава допълнителна сложност на една лесна задача. Нека разделим заданието на няколко подзадачи и да се опитаме да решим всяка една от тях, което ще ни отведе и до крайния резултат:

  • Нека първата подзадача бъде да прочетем входните данни, които потребителя въвежда, и да ги запазим в подходящи променливи.
  • Изпълнение на основната програмна логика, което в нашия случай се свежда до прости пресмятания на данните, които вече имаме.
  • Пресмятане и оформяне на крайния резултат.

Съществената част от програмната логика се изразява в това да пресметнем какво ще бъде изминатото разстояние след всички промени в скоростта. Тъй като по време на изпълнението на програмата, част от данните, с които разполагаме, се променят, то бихме могли да разделим програмния код на няколко логически обособени части:

  • Пресмятане на изминатото разстояние с първоначална скорост.
  • Промяна на скоростта и пресмятане на изминатото разстояние.
  • Последна промяна на скоростта и пресмятане.
  • Сумиране.

results matching ""

    No results matching ""