Задача: смяна на плочки

Хараламби има събрани пари, с които иска да смени плочките на пода в банята. Като подът е правоъгълник, а плочките са триъгълни. Напишете програма, която да пресмята дали събраните пари ще му стигнат. От конзолата се четат широчината и дължината на пода, както и едната страна на триъгълника с височината към нея. Трябва да пресметнете колко плочки са нужни, за да се покрие пода. Броят на плочките трябва да се закръгли към по-високо цяло число и да се прибавят още 5 броя за фира. От конзолата се четат още – цената на плочка и сумата за работата на майстор.

Входни данни

От конзолата се четат 7 реда:

 • Събраните пари.
 • Широчината на пода.
 • Дължината на пода.
 • Страната на триъгълника.
 • Височината на триъгълника.
 • Цената на една плочка.
 • Сумата за майстора.

Всички числа са реални числа в интервала [0.00 … 5000.00].

Изходни данни

На конзолата трябва да се отпечата на един ред:

 • Ако парите са достатъчно:
  • “{Оставащите пари} lv left.”
 • Ако парите НЕ СА достатъчно:
  • “You'll need {Недостигащите пари} lv more.”

Резултатът трябва да е форматиран до втория символ след десетичния знак.

Примерен вход и изход

Вход Изход Обяснения
500
3
2.5
0.5
0.7
7.80
100
25.60 lv left. Площ на пода → 3 * 2.5 = 7.5
Площта на плочка → 0.5 * 0.7 / 2 = 0.175
Необходими плочки → 7.5 / 0.175 = 42.857… = 43 + 5 фира = 48
Обща сума → 48 * 7.8 + 100 (майстор) = 474.4
474.4 < 500остават 25.60 лева
Вход Изход Обяснения
1000
5.55
8.95
0.90
0.85
13.99
321
You'll need 1209.65 lv more. Площ на пода → 5.55 * 8.95 = 49.67249
Площта на плочка → 0.9 * 0.85 / 2 = 0.3825
Необходими плочки → 49.67249 / 0.3825 = 129.86… = 130 + 5 фира = 135
Обща сума → 135 13.99 + 321 (майстор) = 2209.65
2209.65 > 1000*не достигат 1209.65 лева

results matching ""

  No results matching ""