Задача: суми през 3

Дадени са n цели числа a1, a2, …, an. Да се пресметнат сумите:

  • sum1 = a1 + a4 + a7 + … (сумират се числата, започвайки от първото със стъпка 3).
  • sum2 = a2 + a5 + a8 + … (сумират се числата, започвайки от второто със стъпка 3).
  • sum3 = a3 + a6 + a9 + … (сумират се числата, започвайки от третото със стъпка 3).

Вход

Входните данни се четат от конзолата. На първия ред стои цяло число n (0 ≤ n ≤ 1000). На следващите n реда стоят n цели числа в интервала [-1000 … 1000]: a1, a2, …, an.

Изход

На конзолата трябва да се отпечатат 3 реда, съдържащи търсените 3 суми, във формат като в примерите.

Примерен вход и изход

Вход Изход Вход Изход Вход Изход
2
3
5
sum1 = 3
sum2 = 5
sum3 = 0
4
7
-2
6
12
sum1 = 19
sum2 = -2
sum3 = 6
5
3
5
2
7
8
sum1 = 10
sum2 = 13
sum3 = 2

results matching ""

    No results matching ""